Regulamin

 1. Łódzki Zlot Miłośników Kultury Wschodnioazjatyckiej Ućkon 4: Shokugeki edition, zwany dalej Konwentem, odbywa się w dniach 18 -19 marca 2017 roku w Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa mieszczącym się przy ulicy Powszechnej 15 w Łodzi.
 2. Organizatorami Łódzkiego Zlotu Miłośników Kultury Wschodnioazjatyckiej Ućkon 4: Shokugeki edition są Grupa Tanzaku i Stowarzyszenie Entuzjastów Japońskiej Kultury Popularnej “Animatsuri” z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000332054, zwani dalej Stowarzyszeniem lub Organizatorami.
 3. Konwent jest wydarzeniem społecznym, czyli imprezą zwykłą odbywającą się na terenie prywatnym i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 . (Dz.U. Nr 62, poz. 504.). Wpłacane składki akredytacyjne traktowane są jako darowizna wspierająca Stowarzyszenie w pokryciu kosztów organizacji Konwentu. Organizatorzy pracują społecznie.
 4. Konwent ma charakter imprezy zamkniętej, w której udział mogą wziąć jedynie osoby będące członkami Stowarzyszenia, sympatycy Stowarzyszenia lub osoby zaproszone przez tę organizację.
 5. Każda osoba, niebędąca członkiem Stowarzyszenia, a chcąca wziąć udział w Konwnecie musi uiścić składkę akredytacyjną o określonej wysokości. Po jej uiszczeniu wspomniana osoba, zwana dalej Uczestnikiem, staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia na czas trwania Konwentu. Ten punkt nie dotyczy wolontariuszy i osób zaproszonych przez Organizację.
 6. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w Konwencie jest kolorowa opaska na nadgarstku, którą należy pokazywać na każde wezwanie Organizatorów i Ochrony.
 7. Wydanie duplikatu zgubionej opaski wiąże się z karą umowną będącą dodatkową opłatą w wysokości uiszczonej wcześniej składki akredytacyjnej. Opaski noszące ślady zerwania (np. poprzez związanie dwóch końców) są nieważne i podlegają wymianie na duplikat z zachowaniem wyżej wymienionej kary umownej.
 8. Akredytacja jednodniowa uprawnia do przebywania na Konwencie w dniu jej nabycia do godziny 23:00 w sobotę 18 marca 2017 r. i do godziny 14:00 w niedzielę 19 marca 2017 r.
 9. Każda osoba, która przybędzie na Konwent, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia lub okazaniem obsłudze akredytacji kodu QR z systemu Fouton, który upoważnia do odbioru przysługującej mu akredytacji. Ponadto osoby niepełnoletnie są zobowiązane przynieść i oddać w ręce akredytacji poprawnie wypełnioną przez rodzica bądź prawnego opiekuna, Kartę Konwentowicza.
 10. Dane podane przy rezerwacji miejsca i przy odbiorze identyfikatorów, służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na Konwencie i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Po Konwencie wszystkie dane wrażliwe są niszczone.
 11. Terenem Konwentu jest Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa mieszczącym się przy ulicy powszechnej 15 w Łodzi. Uczestnikom na terenie Konwentu wolno przebywać od godziny 9:00 18-go marca do godziny 14:00 19-go marca 2017 roku. Są od tego punktu odstępstwa opisane w punkcie 8. regulaminu.
 12. Na teren Konwentu nie wolno wnosić żadnych zwierząt. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 13. Na teren Konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników, a w szczególności przedmiotów zawartych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Powyższe dotyczy również przedmiotów imitujących broń jak np. rekwizyty do strojów cosplayowych, czy repliki ASG, jednakże w ich przypadku ostateczną decyzję podejmuje Szef Ochrony lub wyznaczona przez niego osoba po obowiązkowej kontroli.
 14. Ochrona i Organizatorzy będą przyjmować w depozyt przedmioty niedopuszczone przez kontrolę, o której mowa w punkcie 13.; mają oni prawo do niewpuszczenia lub usunięcia z terenu Konwentu osób niezgadzających się dobrowolnie na przechowywanie tych przedmiotów.
 15. Podczas trwania Konwentu zabronione jest kierowanie dopuszczonej broni czy jakiegokolwiek innego niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 16. Na terenie Konwentu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających – w przypadku odnalezienia u uczestnika ww. środków, nastąpi ich natychmiastowa konfiskata, a w razie sprawiania problemów ze strony uczestnika, dyscyplinarne usunięcie go z terenu Konwentu. W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.
 17. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania elektronicznych inhalatorów nikotynowych (liquidów).
 18. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne Uczestników Konwentu - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem Konwentu. Organizatorzy nie biorą również odpowiedzialności w przypadku zajścia w ciąże podczas trwania Konwentu.
 19. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
 20. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających i pobudzających, a także zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą dyscyplinarnie usuwane z terenu Konwentu. W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.
 21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez Uczestników Konwentu – ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom.
 22. Każda akcja reklamowa, jak np. wieszanie plakatów, rozdawanie jakichkolwiek materiałów reklamowych (ulotek, broszur, itp.) i innych podobnych, musi być wcześniej skonsultowana z Organizatorami. Złamanie tego punktu może być ukarane dyscyplinarnym usunięciem z terenu Konwentu, a także mogą zostać wyciągnięte konsekwencje finansowe.
 23. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów, Obsługi Konwentu i Ochrony.
 24. W salach i strefach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać tylko i wyłącznie Organizatorzy oraz osoby upoważnione przez nich do tego.
 25. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Organizatorzy, Obsługa Konwentu i Ochrona.
 26. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.
 27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Konwentu. Ponadto podstawą do zwrotu części lub całości opłaty akredytacyjnej może być nieodbycie się przynajmniej 10% przewidywanych punktów programu w danym dniu Konwentu, o ile Organizator nie będzie w stanie zorganizować w tym czasie atrakcji zastępczych o porównywalnej wartości w zamian za atrakcje, które nie mogły się odbyć.
 28. Wizerunek uczestników uwieczniony na zdjęciach robionych w trakcie Konwentu, może zostać wykorzystany w ramach promocji innych Konwentów Organizatorów.
 29. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać dyscyplinarnie usunięte z terenu Konwentu.
 30. Każda osoba akredytując się na Konwent, automatycznie potwierdza znajomość Regulaminu. Regulamin, będzie do wglądu na akredytacji oraz na stanowisku informacji. Ponadto jest dostępny na stronie internetowej Konwentu: Tanzaku.pl, a także w biuletynach informacyjnych, które są wręczane uczestnikom przy akredytacji.
 31. Zrezygnowanie z rezerwacji ze zwrotem składki akredytacyjnej jest możliwe do dnia 10 marca 2017 r. włącznie. Po tym terminie zwrot składki akredytacyjnej jest niemożliwy.
 32. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.
 33. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, poważnej awarii na terenie Konwentu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie Konwentu, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo do odwołania Konwentu, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 34. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Konwentu, w tym Gości Specjalnych, przedstawicieli Prasy, Wystawców, Ochronę, Twórców Atrakcji, Obsługę Konwentu oraz Organizatorów.
Karta Konwentowicza
Atrakcje
Facebook
Współpraca
 • Wydawnictwo Kirin
 • Thorn
 • Polska Liga Mahjonga
 • Stowarzyszenie Animatsuri
 • Kinomichigo
 • SKN